moghavem-sazi

مقاوم سازی بازار مبل شماره 1

هم اکنون گروه اجرایی و کارشناسان مهندسی زلزله و بهسازی لرزه ای این شرکت در حال اجرای طرح مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای 6 بلوک ساختمان های بازار مبل 1 به متراژ 60000 متر مربع می باشند. انواع جرییات سازه ای جهت تقویت در این پروژه در حال اجرا می باشد.