pakdasht

پروژه مرکز جراحی محدود غدیر

تا کنون مراحل خاک برداری تا عمق 14 متری و اجرای سازه نگهبان با تناژ 250 تن و بتن ریزی فونداسیون با حجم 1000 متر مکعب انجام گردیده و پروژه در مر حله اجرای دیوارهای حائل و سقف اول سازه ای می باشد.