طراحی معماری و داخلی

طراحی معماری و معماری داخلی بسیاری از پروژه های شرکت مهندسین مبین توسط طراحان شرکت انجام گرفته است. نمونه ای از آن ها طراحی معماری و معماری داخلی پروژه های :

- ساختمان دزاشیب

- ساختمان بلوار دریا

ساختمان هاشمی

-ساختمان قصر الدشت

و بسیاری دیگر از پروژه های دیگر می باشد.


شرکت مهندسين مبين 223 - طراحی معماری و داخلی