اعضای هیئت مدیره

فرامرز کیانی
مدیرعامل
کارشناسی عمران-عمران
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
مهدی تدین
نایب رئیس
کارشناسی عمران-عمران
امیررضا مجد جباری
کارشناسی عمران - عمران
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

مدیر بازرگانی

کامبیز خطیب لو
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
مدیریت اجرایی در برنامه ریزی راهبردی

اعضای فعال

سهیل عبدالهی
کارشناسی عمران - عمران
محمد جواد انصاری
کارشناسی عمران - عمران
مجید اعتمادنیا
کاردان فنی ساختمان و معماری داخلی
مرجان لریان
کارشناسی کامپیوتر
مریم بنازاده
کارشناسی معماری
اشکان موسوی
کارشناسی عمران - عمران
بابک موسوی
کاردانی کامپیوتر

شرکت مهندسين مبين 223 - اعضای شرکت